ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଦିନା ଚା’ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପିଇବାର ଫାଇଦା

ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଦିନା ଚା’ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପିଇବାର ଫାଇଦା
ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଦିନା ଚା’ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପିଇବାର ଫାଇଦା

ପୁଦିନା ପତ୍ର ର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧିୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ପୁଦିନା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପୁଦିନାକୁ ଆମେ ଚଟଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପୁଦିନା ଚା’ କେବେ ପିଇଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଦିନା ଚା’

ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉପକାରିତା।
*